Bài giảng Quan hệ công chúng - Chương 5: Quan hệ báo chí - Nguyễn Hoàng Sinh

5
Quan hbáo chí  
[Media Relations]  
Copyright © Nguyen Hoang Sinh  
Ni dung bài ging  
1. Vai trò ca báo chí  
2. Mi quan hgia báo chí và PR  
3. Làm vic vi báo chí  
4. Thông hiu báo chí  
5. Mt scông ctác nghip  
6. Tho lun nhóm: Knăng viết thông cáo báo chí  
60  
Vai trò ca báo chí  
Khán thính girng ln (mass)  
và phân tán  
Kênh truyn  
thông  
Tin cy: xác nhn bi bên thba  
Nâng cao danh tiếng ca tchc/SP  
Công c
th
c  
thi mc tiêu  
PR  
Tác động và thông tin cho đối tượng công  
chúng mc tiêu  
Tng quan báo chí VN  
745 cơ quan báo chí + 1003 n phm  
Báo chí TW: TTXVN,  
VTV, VOV, Nhân dân  
Báo chí địa phương,  
b/ngành, hi/đoàn thể  
Chu squn lý ca nhà nước  
Cơ quan qun lý  
Cơ quan Đảng  
qun lý hot động  
báo chí:  
Cơ quan qun lý  
phóng viên nước  
ngoài ti VN:  
báo chí ca CP:  
BThông tin  
Truyn thông  
Ban Tuyên giáo  
TW  
Trung tâm Báo  
chí quc tế  
(BNgoi giao)  
TC Cng sn, 3/2011  
61  
Quyn & nghĩa vca báo chí  
• Quyn ca báo chí:  
– Thông tin trung thc  
– …  
• Nghĩa v:  
– Nghĩa vci chính  
– …  
Mi quan hgia báo chí & PR  
Báo chí  
PR  
“Quyn lc  
Báo chí  
thiếu ngun  
lc, hn  
Kênh giao  
tiếp vi  
công chúng  
mc tiêu đa  
dng  
Ngun  
thông tin  
tin dùng,  
nhanh, xác  
thc  
th4, có  
nh hưởng  
ti nhn  
chế thi  
thc ca  
công chúng  
gian để tìm  
kiếm tin bài  
62  
Làm vic vi báo chí (5Fs)  
Nhanh chóng  
(Fast)  
Dn chng  
(Factual)  
Ci mở  
(Frank)  
Công bng  
(Fair)  
Thân thin  
(Friendly)  
Thông hiu báo chí  
• Loi hình báo chí  
– Báo in >< báo phát sóng  
• C
ơ
c
u t
ch
c c
ơ
quan báo chí  
• Hn kết bài (deadline)  
– Báo ngày >< báo tun  
• Yếu ttin tc  
63  
Loi hình báo chí  
Truyn thông  
Truyn thông  
Truyn thông  
Truyn thông in n (Print)  
• Báo in  
– Nht báo  
– Tun báo  
– Thi báo  
• Tp chí  
– Gii trí  
– Chuyên ngành  
– Nghiên cu  
• Sách  
– Chuyên đề  
• chuyên vqung cáo  
• không chuyên vqung cáo  
64