Bài giảng Quan hệ công chúng - Giới thiệu môn học - Phạm Xuân Hưởng

MÔN HỌC  
QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR)  
GIẢNG VIÊN: PHẠM XUÂN HƯỞNG  
ĐIỆN THOẠI: 0938639303  
Môn học có 02 tín chỉ (30 tiết)  
Đây là môn học lý thuyết, tuy vậy PR là lĩnh  
vực rất năng động, sáng tạo do đó trong  
lớp học sẽ có nhiều hoạt động tương tác  
để hình thành kỹ năng.  
Đánh giá môn học:  
Chuyên cần: 10%  
Tiểu luận/thuyết trình theo nhóm: 20%  
Thi trắc nghiệm: 70%  
NỘI DUNG MÔN HỌC  
Phân bổ  
STT  
Tên chương  
(tiết)  
1 Đại cương về quan hệ công chúng  
3
3
4
6
6
5
3
2 Hoạch định chiến lược PR của tổ chức  
PR nội bộ  
3
4
5
6
7
Quan hệ báo chí  
Tổ chức sự kiện  
Quản trị khủng hoảng  
Quan hệ cộng đồng  
MỤC TIÊU MÔN  
HỌC  
GIÁO TRÌNH CHÍNH  
TÀI LIỆU THAM KHẢO  
[2] TS. Đinh Thị Thúy Hằng  
chủ biên, PR lý luận và ứng  
dụng, Nhà xuất bản Lao  
động xã hội, 2014.  
[1] TS. Đào Thị Minh  
Thanh chủ biên, Giáo trình  
Quan hệ công chúng, Nhà  
xuất bản Tài ch