Bài giảng Quan hệ công chúng - Chương 3: PR nội bộ - Phạm Xuân Hưởng

CHƯƠNG 3  
PR NỘI BỘ  
MỤC TIÊU BÀI HỌC  
Hiểu được thực chất và vai trò  
của PR nội bộ trong tổ chức,  
doanh nghiệp  
01  
02  
03  
Hiểu rõ và thực hiện đúng các  
quy trình tổ chức các sự kiện nội  
bộ  
04  
05  
Hiểu được nhiệm vụ và phương  
pháp truyền thông nội bộ tổ  
chức  
Hiểu được chức năng, vai trò và  
nội dung của việc xây dựng văn  
hóa tổ chức  
Thực hiện nguyên tắc và yêu  
cầu khi xây dựng văn hóa giao  
tiếp trong tổ chức