Bài giảng Quan hệ công chúng - Chương 2: Hoạch định chiến lược PR - Phạm Xuân Hưởng

CHƯƠNG 2  
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢCPR  
GIẢNG VIÊN: PHẠM XUÂN HƯỞNG