Bài giảng Quan hệ công chúng - Chương 6: Quản trị khủng hoảng - Phạm Xuân Hưởng

Chương 6  
Quản trị khủng hoảng