Truyền thông marketing kỹ thuật số tại các doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0