Bài giảng Quan hệ công chúng - Chương 7: Quản lý khủng hoảng - Nguyễn Hoàng Sinh

7
Qun lý khng hong  
[Crisis Management]  
Copyright © Nguyen Hoang Sinh  
88  
Ni dung bài ging  
• Xung đột/Qun lý xung đột  
• Vn đề/Qun lý vn đề  
Tng quan  
• Khng hong/Qun lý khng hong  
Truyn thông khng hong  
Qun lý  
khng  
hong  
Qun lý xung đột  
Xung đột: Bt kskhông thng nht hay va chm vli ích  
và ý tưởng nào (disagreement or collision of interests and ideas)  
89  
Giai đon chủ động (proactive)  
Nhng hot động và thông qua quá trình để có thể  
dp tt xung đột khi mi bt đầu hoc chế ngự để  
không vượt ra ngoài tm kim soát  
Kthut thc hin  
Giám sát  
môi trường  
Theo dõi vn  
Qun lý vn  
đề  
đề  
(issues tracking)  
(issues  
management)  
(environmental  
scanning)  
Giai đon chiến lược (strategic)  
Cn thiết phi tiến hành mt hành động  
(bi nhà hot động PR)  
Kthut thc hin  
Truyn thông  
ri ro  
Định vxung  
đột  
Qun lý  
khng hong  
(conflict  
positioning)  
(crisis  
management)  
(risk  
communication)  
90  
Giai đon phn ng (reactive)  
Xung đột bùng phát và tác động/có nh hưởng to ln  
lên tchc  
Kthut thc hin  
Truyn thông  
khng hong  
Gii quyết  
xung đột  
PR tranh chp  
(conflict  
resolution)  
(PR litigation)  
(crisis  
communication)  
Giai đon phc hi (recovery)  
Sau khng hong tchc cn khôi phc li danh  
tiếng  
Kthut thc hin  
Qun lý  
danh tiếng  
Phc hi hình  
nh tchc  
(image  
restoration)  
(reputation  
management)  
91  
Vn đề  
Bt cvn nn (problem) hoc vn đề (issue)  
tim n nào mà mt tchc đang gp phi  
Mt quyết định hay mt  
sla chn đang tranh cãi  
Lĩnh vc kinh tế, chính trị  
và xã hi  
Bt csvic gây tranh  
lun hay câu hi đang tranh  
cãi nào có nh hưởng đến  
tchc  
VD: Hiu ng nhà kính  
Các vn đề chính  
Môi trường  
Tiêu th/trách  
nhim pháp lý  
liên quan ti SP  
Các nhóm dân  
tc thiu số  
Thay đổi li sng  
và mong đợi ca  
NLĐ  
Sc khe và an  
toàn  
92  
Qun lý vn đề  
Nhn din và sau đó xlý  
ca  
vn đề còn sm  
Tính ch
ủ độ
ng c
a ho
ch  
định  
quá trình qun lý xung đột  
Dbáo vn đề  
Tiên liu nguy cơ  
Gim thiu sbt  
ng/sng st  
Cách tiếp cn chủ động  
có hthng ti  
Gii quyết vn đề  
Ngăn nga khng hong  
Quy trình qun lý vn đề  
1. Nhn din  
v
n
đề  
2. Phân tích  
vn đề  
5. Đánh giá  
3. Xây dng  
chiến lược  
4. Kế hoch  
hành động  
93  
Khng hong  
Tính toàn vn ca  
SP/dch vụ  
Mc n định tài  
chính ca tchc  
Svic khác  
thường hay mt  
lot các vvic  
xy ra nh  
hưởng bt li  
[
]
đến  
Sc khe/tình  
trng hnh phúc  
công chúng  
Danh tiếng  
[hình nh, uy tín]  
Khng hong & vn đề  
• Bt ng/sng  
st, khó dự đoán  
Khó xác định  
hu qu, chỉ  
nhn ra khi nh  
hưởng lên đời  
sng hàng ngày  
vs.  
Vkhng btn  
công World Trade  
Center Mĩ (11/9)  
Vũ khí ht nhân  
Vsp nhp dn  
cu Cn Thơ  
(26/9/07)  
Hiu ng nhà  
kính  
94  
Phân loi  
Khng hong mn tính Khng hong cp tính  
(chronic)  
(acute)  
Khng hong dài hn  
Nhng thm ha bt ngờ  
do qun lý các vn đề ti VD: ha hon, tai nn  
hu qu: dn đến khng lao động…  
hong cp tính  
Đặc thù  
Khng  
hong  
95  
Ngun gc  
Thiên tai  
Tin đồn  
Sn xut kinh  
Mâu thun  
doanh  
Khng  
hong  
Xê dch, thay đổi  
trong tchc  
Xì-căng-đan  
Pháp lý  
V.v…  
Qun lý khng hong  
Schun bvà thc thi nhng chiến thut  
nhm giúp tchc/doanh nghip phòng tránh  
và gim thiu các tác động ca khng hong  
li  
tn tht  
hình nh sau  
khng hong  
c
a kh
ng ho
ng  
khng hong  
96  
Quy trình qun lý khng hong  
Prevention  
Preparation  
Response  
Recovery  
Trước khng hong  
• Qun lý tin khng hong  
– Quá trình qun lý vn đề  
– Tp trung vào khía cnh ri ro (risk)  
• Bao gm (2P):  
– Công tác phòng nga/dbáo  
– Hành động chun bị  
Trước  
khng  
hong  
97  
Công tác phòng nga  
Chun bcó hthng  
Lưu ý nhng du hiu sp xy ra  
Luôn cn trng  
Mua bo him  
Hành động chun bị  
Đánh giá  
công tác  
chun bị  
Xây dng  
kế hoch  
đối phó  
Thành lp ban  
98  
Ban qun lý khng hong (CMT)  
Cơ cu gm  
3 bphn  
Lãnh đạo, kinh nghim truyn thông  
Tránh mâu thun gia các thông đip  
Chỉ định người  
phát ngôn  
Xây dng kế hoch  
4. Lp kch bn  
hành động trong  
tình hung  
1
. Phân tích r
i  
ro đối vi tchc  
và tng nhóm  
công chúng  
khng hong  
Kế hoch  
qun lý  
khng hong  
3. Đề xut các  
hành động thc  
thi để có thể  
2. Xác định  
nguyên nhân ca  
nhng ri ro đó  
gim thiu ri ro  
99  
Đánh giá công tác chun b/din tp  
Lp nhóm/tổ đặc nhim  
(taskforce)  
Đánh giá phm vi và tm nh hưởng  
ca sckhng hong  
Trin khai kế hoch  
Thnghim kế hoch  
Cp nht kế hoch  
Trong khng hong  
ng phó (R)  
Trong  
khng  
hong  
• Gii quyết khng hong:  
– Hành động nhanh chóng  
– Luôn thu thp thông tin  
– Không ngng giao tiếp  
– Lp hsơ hành động  
– Sdng knăng qun lý dán  
– Có mt tuyến đầu  
– Cn có tuyên bkhi khng hong chm dt  
• Truyn thông khng hong  
100