Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 1: Phân tích bi cnh lch sViệt Nam hình thành Tư tưởng HChí Minh? Giá  
trị Tư tưởng Hồ Chí Minh đối vi snghiệp đổi mi Vit Nam hin nay.  
Dàn ý:  
- Bi cnh lch s:  
o Trước khi P xlc  
o Khi P xlc, chính sách hà khc -> mâu thun -> khởi nghĩa 2 ptrao -> fail ->  
khng hoảng đưng li  
o -> Người ra đi tìm đưng cứu nước  
- Giá tr:  
o Kđ còn nguyên giá trị : trong các lĩnh vực  
o Ví dkinh tế // phát triển con người mi  
Bi cnh lch s:  
- Trước khi bthực dân P xâm lược, Vit Nam là mt quốc gia độc lập nhưng  
kinh tế trì tr, kém phát trin. Vì sao?  
o Chính sách bế quan tocng, hn chế tiếp xúc vi bên ngoài  
o Đề cao tư tưởng tôn quân, nng nvthi cử, văn hoá, lễ nghi, chu nh  
hưởng Nho giáo  
o Không coi trọng lao động chân tay  
- Khi thực dân P xâm lược năm 1858, cho đến 1884, VN chính thc trthành  
thuộc địa ca thực dân P, trước sự đàn áp dã man của thc dân P thì ở nước  
ta đã nổi lên rt nhiều phong trào đấu tranh, cthcó hai phong trào đấu  
tranh cơ bản là ptrao đấu tranh theo con đường phong kiến con đường  
dân chủ tư sn. Và các ptrao này đều đi đến tht bi.  
- Khi HCM ln lên, chng kiến những điều này (stht bi ca các phong trào,  
các thủ lĩnh thì lên máy chém, chính quyền phong kiến thì bạc nhược), đã thôi  
thúc Người ra đi tìm đường cứu nước.  
Sthành công ca cm Vn gn lin vi sln mnh ca giai cp công nhân mà  
đòi hỏi phi có một vũ khí lý luận mà ở đây chính là ttHCM  
Giá trị đối vi snghiệp đổi mi (t1986 ti nay)  
- KĐ: tư tưởng HCM trong snghiệp đổi mi hin nay vn còn nguyên giá tr.  
Hiên nay các tư tưởng ca HCM vkinh tế, ctri, văn hoá, đạo đức vẫn được  
Đảng và Nhà nước ta kế tha, vn dng và phát trin.  
- (ly ví dchủ trương về đường li phát trin kinh tế, chính trị, văn hoá mới  
hin nay vẫn được Nn ta kế tha)  
o Ví dụ như vấn đvề bước đi trong phát trin kinh tế, Bác khẳng định: ta  
cho nông nghip là quan trọng, là ưu tiên, rồi đến tiu thcông nghip  
đến công nghip nhrồi đến công nghip nng.  
o Vấn đề xây dựng con người mi : là skế tha nhng yếu ttích cc ca  
con người cũ, to ra nhng cái mới để thích nghi vi thi cuc  
- Chúng ta phi nhn thức đúng và vận dụng đúng tư tưởng ca Ng vào công cuộc đổi mi.  
Và thc tế chúng ta đang có những bước đi đúng đắn, khc phc hn chế còn tn ti, tng  
bước đưa đất nước phát trin mnh mvà bn vng vmi mt  
VÍ D:  
HChí Minh sinh ra và ln lên trong hoàn cảnh đất nước có nhiu biến đng.  
-
Trước khi thực dân Pháp xâm lược, VN là 1 quc gia phong kiến độc lp có chquyền dưới scai trca nhà Nguyn  
Chính tr: lc hu, bo th, tchi bn ci cách ca Nguyn Trường Tộ  
Kinh tế: kém phát trin, thc hin chính sách tận thu, sưu thuế nng  
Xã hội: đời sống nhân dân đi xuống => mâu thuẫn nhân dân tăng cao, uy tín của nhà Nguyn gim=> các phong  
trào đấu tranh  
-
-
Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược, chính quyn nhà Nguyn bạc nhược, từng bước khut phc, lần lượt ký  
các hiệp ước đầu hàng, tha nhn nn bo hca Pháp trên toàn cõi Vit Nam.  
1884: Nhà Nguyn tha hip (hiệp định Patonot). Vit Nam chính thc trở thành nước na thuc địa, na phong  
kiến. .Các cuc khai thác thuộc đa ca Pháp khiến cho xã hi Vit Nam có schuyn biến và phân hóa, giai cp công  
nhân, tng lớp tư sản bắt đầu xut hin. Cùng thời điểm đó, ảnh hưởng của các trào lưu cải cách bên ngoài, phong  
trào yêu nước ca nhân dân ta chuyn dần theo xu hướng dân chủ tư sản.  
Tiêu biu là các cuộc đấu tranh của các nhân sĩ yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, hay khởi nghĩa  
Thái Nguyên do Quốc dân đảng phát động.  
Tuy nhiên do phương pháp, đường li còn hn chế, tt cnhững phong trào đó đều đi đến tht bi.  
Như vậy, ktkhi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam đến những năm đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước ca  
nhân dân Việt Nam đã diễn ra dưới nhiu ngn ckhác nhau, nhiu hình thức đấu tranh nhưng cuối cùng tt cả đều đi  
vào bế tc, khng hoảng trong đường li  
Các con đường đó chưa đáp ứng được nhim vca lch s, do vy yêu cu lch sử đặt ra phong trào cứu nước  
ca nhân dân Vit Nam mun giành thng li phải đi theo một con đường mi.  
Trước bế tc ca Cách Mng Vit Nam và bi cnh thế giới đó, Nguyễn Tt Thành tìm đường cứu nưc, từng bước  
hình thành tư tưởng của mình, đáp ứng những đòi hỏi bc xúc ca dân tc và thời đại.  
VN DNG:  
Câu 2: Phân tích tiền đề: Giá trtruyn thng ca dân tc Vit Nam hình thành Tư  
tưởng HChí Minh. Vai trò ca vic giáo dc giá trtruyn thng dân tộc đối  
vi sinh viên hin nay?  
Giá trtruyn thng ca dân tc VN:  
- Chủ nghĩa yêu nước ( kđ yêu nước là dòng chy chính )  
- Tinh thần đoàn kết (tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách)  
- Tinh thn lc quan (yêu đời)  
- Tinh thn cn cù, thông minh, sáng to (trong lao động, trong sn xut, trong  
chiến đu)  
Khẳng định vai trò ca cnyn là ct lõi.  
Vai trò ca vic giáo dc truyn thng dân tộc đối vi sinh viên:  
- Vic giáo dc truyn thng dân tc vi sinh viên hin nay là vô cùng cn thiết  
- Thnhất, gd để sinh viên hiu rõ nhng giá trtruyn thng ca dân tc  
- Kế tha và phát huy các giá trtruyn thng trong cách mng gii phóng dân  
tc và xây dng chủ nghĩa xã hi.  
o Thhin vic hc tp tt, tuân thchủ trương đường li pháp lut ca  
nhà nước, quan tâm đến cộng đồng, chấp hành quy đình của Đ, nhà nước  
o Phát huy truyn thống đoàn kết: chém gió  
o Lc quan: chém gió  
o Cn cù chịu khó: vượt lên mi hoàn cảnh chăm chỉ hc tp rèn luyn  
- To nn tng tinh thn vng chc, thc hiện đại đoàn kết toàn dân xây dng  
thành công cnxh.  
D:  
Lch sdựng nước và giữ nước mấy ngàn năm bất khut ca dân tộc đã hình  
thành nên giá trtruyn thng hết sức đặc sc và cao quý ca dân tc Vn, trở  
thành tiền đề cho TT, lý luận hình thành nên TTHCM, đó là các giá trị tiêu biu  
như:  
- Thnht, chủ nghĩa yêu nước là tinh thn, là ý chí kiên cường, bt khut trong  
đấu tranh, là ci ngun trí tuệ và long dũng cảm ca nhân dân Vn.  
- Thhai, ý thc tlc tự cường, tinh thần nhân nghĩa đoàn kết luôn tiếp thu  
tinh hoa văn hoá nhân loại để làm phong phú thêm tinh hoa văn hoá dân tộc.  
- Thba, tinh thn lc quan, niềm tin vào chân lý và chính nghĩa là động lc  
mnh mca dtoc.  
- Thứ tư, tinh thần cn cù lao động, thông minh stao.  
Trong đó, chủ nghĩa yêu nước là cơ sở, là tiền đề để HCM tiếp thu, kế tha và tìm  
ra con đường cu nước. CN yêu nước sbiến thành lực lượng vt cht thc sự  
khi nó ăn sâu vào tiềm thức và ý chí hành động.  
Vn dng: (rt hay)  
- Do vy, thanh niên nói chung, sinh viên nói riêng, là thế hchủ nhân tương lai  
của nước nhà, là lực lượng xung kích và stao, là thế htiếp bước ca CM nên  
cn phải được chun btt vmi mặt. trong đó giáo dc truyn thng là mt  
nhim vquan trng.  
- Giáo dc truyn thng giúp cho sv thm nhun và phát huy giá trtruyn thng  
tốt đẹp ca dtoc, loi bnhững điểm tiêu cực chưa phù hợp. Gduc tt giúp mc  
đích của sv là hiu biết sâu sc về lsu đầy bi thương, về nhng vinh quang ca  
dân tc, bồi dưỡng tinh thn yêu nước, nhn thc vgtri ca cs hin ti. Gduc  
truyn thng nhằm đảm bo skế tc, thng nht gia các thế hcách mng  
Vn, tiếp ni snghip ca các thế hệ cha anh đi trước, vì mc tiêu xây dng và  
bo vtquc, xã hi chủ nghĩa Vn.  
Câu 3: Nêu các tiền đề tư tưởng lý luận hình thành tư tưởng HChí Minh. Trong các  
tiền đề đó, tiền đề nào là quan trng quyết định bưc phát trin vcht ca  
tư tưởng HChí Minh? Ti sao?  
- Các tiền đề: giá trtruyn thng / tinh hoa nhân loi / cn MLN  
- Gii thích:  
o Cn MLN: hc thuyết cm kh do …  
o Đến với …, tt HCm từ … thành …, được coi là …  
o Là ttq, ppl, là ngun gc lý lun tt  
o Ng tiếp cn khoa hc chn lc  
a) Các tiền đề tư tưởng lý luận hình thành tư tưởng HCM:  
- Giá trtruyn thng dân tc Vn  
- Tinh hoa văn hoá nhân loi  
- Chủ nghĩa Mác-Lênin  
b) KĐ: Tiền đề quan trọng … là Chủ nghĩa MLn”  
c) Gii thích vì sao?  
- Chủ nghĩa MLn là ?  
a. Là mt hc thuyết cách mng khoa hc do Mác-Angghen sáng lp ra - và  
được Lênin phát trin  
b. Hthống quan đim và hc thuyết khoa hc vsnghip gii phóng giai  
cp vô sn, giải phóng nhân dân lao động khi chế độ áp bc, bóc lt,  
tiến ti thc hin snghip giải phóng con người.  
- Nhờ đến vi cn Mln, ttHCM tmt hệ tư tưởng thông thường đã trở thành  
mt hệ tư tưởng khoa hc, cách mng  
o Dược coi là cn MLn ở Vn và là tư tưởng Vn thi hiện đại  
- Gii thích : cn MLn là thế giới quan, phương pháp luận ca ttHCM, là ngun  
gc lý lun trc tiếp quyết định bn cht cách mng khoa hc ca ttHCM.  
- Gii thích : khi tiếp cn cn MLN, HCM tiếp thu mt cách có chn lc, không dp  
khuôn, máy móc, giáo điều  
o KĐ: Người chyếu tiếp thu tinh thần, phương pháp và vn dng linh hot  
vào để gii quyết vấn đề thc tiến ca VN.  
o (bsung) hc thuyết MLN là hc thuyết được hình thành tchâu Âu, mà  
theo như Mác-Angghen tng nói, châu  là châu  chc không phi là  
toàn thnhân loi. Tthc tin ca c là vấn đề giai cp, áp dng vào  
từng đất nước là hoàn toàn khác nhau  
Câu 4: Nêu các luận điểm ca HChí Minh vcách mng gii phóng dân tc. Phân  
tích: “Cách mạng gii phóng dân tc mun giành thng li phải đi theo con đường  
cách mng vô sản”. Giá trị ca nội dung trên trong giai đoạn cách mng Vit Nam  
hin nay? (video 1:17:09 phút 22)  
Các luận điểm:  
- Nhim vụ hàng đu ca cách mng thuộc địa là gii phóng dân tc  
- Cách mng gp dân tc, mun thng li phải đi theo con đường cách mng vô  
sn  
- Cách mng gp dân tc trong thời đại mi phải do Đảng Cng sản lãnh đo  
- Lực lượng cách mng gii phóng dân tc bao gm toàn dân tc  
- Cách mng gii phóng dân tc cần được tiến hành chủ động, sáng to, và có  
khnăng giành thắng lợi trước cách mng vô sn chính quc  
- Cách mng gii phóng dân tc phi tiến hành bằng con đường bo lc  
Phân tích luận điểm 2 ( vô sn ) (Ghi thng phân tích ni dung luận điểm …)  
- Bi cnh lích sử để HCM la chọn con đường cm vô sn:  
o Các phong trào gii phóng dân tộc trong nước theo 2 con đường: có  
đường lối chưa đúng đn  
o Tìm hiu trên thế gii có cmt10 Nga, tiếp cn luận cương của Lênin về  
vấn đề dân tc và thuộc địa  
- Ni dung của con đường cm vô sn:  
o Tiến hành cm gii phóng dân tc rồi đi tới xh cng sn  
o Lực lượng lãnh đạo cm: gc công nhân, thông qua đội tiền phong đcs  
o Lực lượng tham gia cách mng: toàn dân tc  
o Tm nhìn ca HCM: cm Vn là 1 bphn ca cm thế giới _ do đó cần có  
sự đoàn kết quc tế nếu mun giành thng li  
Vn dng Giá trca nội dung trên trong giai đoạn hin nay:  
o : quan điểm cmvs là quan điểm đúng đắn phù hp vi thc tin cm Vn,  
gii quyết đc vấn đề thc tin ca cm Vn, trong cm gp dân tộc và đến nay là  
xd cnxh  
o : trong giai đoạn hin nay chúng ta tiếp tục đi theo con đường cmvs và  
hoàn thành cuc cmvs này  
o Việc đi theo con đường cmvs đảm bo cho các dân tc thuộc địa giành thng  
li mt cách triệt để, độc lp dân tc gn lin vi tdo hnh phúc ca nhân  
dân  
D:  
Bài hc tstht bi của con đường cứu nước trước đó để gii phóng dân tc khi ách thng  
trca thc dân, nhiều ptrao, khuynh hướng ctri khác nhau liên tiếp nra. Mc dù din ra vô  
cùng anh dũng nhưng đều bthực dân P đàn áp, thực trạng đnước lâm vào khng hong về  
đường li cứu nước đặt ra yêu cu cp thiết cn một con đường mi.  
Sinh ra và ln lên trong bão táp lch sử, HCM đã không tán thành những con đường ca các  
vtin bối đi trước mà quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới. CM tư sản là không  
triệt để nên Ng đã đọc tuyên ngôn vNhân quyn và dân quyn P và Tuyên ngôn độc lp Mỹ  
và nhn thy cách mệnh P cũng như là cách mệnh Mỹ. Nghĩa là cách mệnh tư sản, cách mnh  
không đến nơi là cộng hoà và dân ch. Kthc thì bên ngoài là áp bc thuc địa.  
Đến với con đường cách mng vô sn, trong thi kỳ đó, CMT10 Nga thành công thc slàm  
rung chuyn thế gii. Lần đầu tiên, giai cp báp bc bùng lên làm chủ đn. HCM đã thấy ở  
CMT10 không chlà mt cuc CMVS mà còn là cuc CM gii phóng dtoc, mt cuc CM trit  
để. Từ đó HCM đã hoàn toàn tin theo con đường CMVS.  
Nội dung con đường CMVS chỉ ra hướng đi của CM là tiến hành gii phóng dtoc, tiến ti xã  
hi cng sn. / Lực lượng lãnh đạo cách mng là giai cp công nông, lực lượng tham gia cách  
mng là toàn thdân tc Vn. / CMVN là bphn ca CMVS thế gii.  
VN DNG :  
- Ngày nay trong snghip xây dựng CNXH, tư tưởng HCM vn soi sáng cho cdân tc, giữ  
vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chxã hi chủ nghĩa, thực hiên tt các liên minh  
công nông trên cơ sở đảm bo li ích ca các thành phn xã hi.  
- Luận điểm này ngày nay v