Bài giảng Quan hệ công chúng - Chương 4: Thực thi giao tiếp - Nguyễn Hoàng Sinh

4
Thc thi giao tiếp  
[Communication]  
Copyright © Nguyen Hoang Sinh  
Ni dung bài ging  
• Thc thi PR/Giao tiếp  
• Mc đích ca giao tiếp  
• Quá trình giao tiếp  
• Thông đip/Ngun phát/Tiếp nhn  
Giao tiếp  
Truyn thông tin tc [không kim soát]  
Truyn thông chiêu thị  
Truyn thông tchc  
• Giao tiếp liên cá nhân  
Công cụ  
thc thi  
45  
2 hp phn ca thc thi PR  
Thc thi  
Hành động  
Giao tiếp  
Các thay đổi trong chính  
sách, thtc, sn phm,  
dch v, hành vi ca tchc  
Htrgiúp công chúng  
hiu được các hot động  
ca tchc đã thc hin  
Giao tiếp  
Truyn ti thông đip nhm thông tin,  
thuyết phc, thúc đẩy, hoc đạt được sự  
hiu biết ln nhau (3A)  
Mc đích  
• Yếu tca quá trình giao tiếp và cách  
thc tiếp nhn thông đip  
• Người nhn xlý thông tin và thay đổi  
nhn thc như thế nào  
• Công c, kênh truyn thông nào thích  
hp cho thông đip  
Để giao tiếp  
hiu quả  
46  
Quá trình giao tiếp  
Thông đip  
Thc hin mt cách nht quán qua tt cả  
các kênh thông tin, phi gn vi mc  
tiêu
PR mà t
ch
c mu
n
đạ
t
đượ
c  
Thhin đa dng qua các tín hiu ngôn  
ng(tin bài, n phm ni b…) hay tín  
hiu phi ngôn ng(skin, tài tr…)  
mà  
tchc  
mun  
truyn ti  
đế
n công  
chúng  
Được người nhn ghi nhn, thay đổi  
thái độ thay đổi/điu chnh hành vi  
Nêu bt ni dung ct lõi nht; đơn gin,  
tp trung; được thhin mt cách sáng  
to nhưng xác thc  
TVC\nokia_marry  
Tigerthequest  
47  
Ngun phát thông đip  
Paris-Hilton-Commercial-1  
Paris-Hilton-Commercial-2  
Tiếp nhn thông đip (3A)  
TVC\Beer  
PepsivsCoke_vending  
48