Bài giảng Tin học đại cương - Giới thiệu môn học - Nguyễn Duy Hiệp

TIN HỌC  
ĐẠI CƯƠNG  
Nguyễn Duy Hiệp  
Chương 0. Giới thiệu môn học  
Nội dung môn học  
Tài liệu tham khảo  
Phần mềm  
Thời gian và hình thức học  
Đánh giá kết quả  
Nội dung môn học  
Phần I. Tin học căn bản  
Phần II.Lập trình bằng ngôn ngữ C  
Phần 1. Tin học căn bản  
Các khái niệm cơ bản  
Biểu diễn dữ liệu trong máy tính  
Hệ thống máy tính  
Mạng máy tính  
Hệ điều hành  
Hệ thống thông tin  
Giải quyết bài toán bằng máy tính  
Phần 2. Lập trình bằng ngôn ngữ C  
Tổng quan về ngôn ngữ C  
Kiểu dữ liệu biểu thức trong C  
Các lệnh cơ bản trong C  
Các cấu trúc lặp  
Các cấu trúc điều khiển rẽ nhánh  
mảng  
Xâu ký tự  
Cấu trúc  
Hàm  
Tài liệu tham khảo  
[1] Bài giảng tin đại cương chính quy, trường ĐHBK HN  
[2] Kỹ thuật lập trình C, Tô Đăng Hải  
[3] Ngôn ngữ lập trình C, Quách Tuấn Ngọc  
[4] C How to programming, 5th Edition, H. M. Deitel  
[5] Computer science illuminated, John Lewis, Nell Dale.  
[6] Programming in C, 3rd Edition, Stephen G. Kochan  
Phần mềm  
Trình biên dịch :  
Turbo C++ 3.0  
DevC++  
Microsoft Visual C++  
C-Free  
GCC  
…  
Thời gian và hình thức học  
Hình thức học :  
3 lý thuyết + 1 bài tập + 1 thực hành  
Thời gian :  
thuyết + bài tập :  
Thực hành: xem lịch cụ thể tại trung tâm máy tính.  
Cách đánh giá  
Đánh giá :  
Điểm chuyên cần (± 10-20%)  
Thi giữa kỳ (20%)  
Thực hành (20%)  
Thi cuối kỳ (60%)  
Thi cuối kỳ:  
Thi viết + trắc nghiệm  
Không sử dụng tài liệu  
Liên hệ  
Email: hiepnd@soict.hut.edu.vn  
pdf 10 trang Thùy Anh 26/04/2022 25280
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học đại cương - Giới thiệu môn học - Nguyễn Duy Hiệp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_dai_cuong_gioi_thieu_mon_hoc_nguyen_duy_hi.pdf