Bài thuyết trình Đặc tả yêu cầu bài toán với use-case

Đặc tả yêu cầu bài toán với  
use-case  
2. Quản lý thu phí đóng góp  
Nhóm 15  
GVHD : Nguyễn Mạnh Tuấn  
Nguyễn Quang Huy  
Trần Ngọc Phiên  
Nguyễn Văn Thanh  
Từ Hoàng Giang  
Bài toán  
Hàng năm tổ dân phố thực hiện thu một số khoản phí và đóng góp của các hộ  
gia đình, công việc này do cán bộ kế toán phụ trách.  
Khoản phí vệ sinh là bắt buộc với tất cả các hộ gia đình, mỗi năm thu 1 lần với  
định mức 6.000VNĐ / 1 tháng / 1 nhân khẩu. Cán bộ kế toán sẽ lập danh sách  
các hộ gia đình và số nhân khẩu tương ứng, sau đó đến từng nhà thu phí và ghi  
nhận số tiền nộp.  
Đối với các khoản đóng góp thì không quy định số tiền mà phụ thuộc vào từng  
hộ, các khoản đóng góp này được thu theo từng đợt của các cuộc vận động  
như: “Ủng hộ ngày thương binh-liệt sỹ 27/07”, “Ủng hộ ngày tết thiếu nhi”,  
“Ủng hộ vì người nghèo, Trợ giúp đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt”,...  
Cán bộ kế toán cũng cần thống kê tổng số tiền đã thu trong mỗi đợt, tổng số hộ  
đã nộp và có thể xem chi tiết mỗi hộ đã nộp những khoản tiền nào.  
Biểu đồ use-case  
use-case tổng quan