Bài giảng Tin học đại cương - Phần 6: File

6. File  
Nội dung  
File văn bản  
Các chế độ mở file văn bản  
Vào ra với file văn bản  
6.1 Các thao tác cơ bản  
6. File  
Màn hình máy tính có khả năng hiển thị hữu hạn  
Bộ nhớ trong của máy tính có dung lượng nhỏ, dữ liệu lưu  
trong bộ nhớ trong sẽ bị mất khi chương trình kết thúc hoặc  
tắt máy  
làm thế nào để lưu các dữ liệu với kích thước lớn ?  
Làm sao để ta không cần nhập lại dữ liệu mỗi khi chạy  
chương trình?  
Giải pháp : lưu trữ dữ liệu bằng file trên bộ nhớ thứ cấp (bộ  
nhớ ngoài)