Bài giảng Tin học đại cương - Phần 1: Tin học căn bản - Nguyễn Duy Hiệp

TIN HỌC  
ĐẠI CƯƠNG  
Nguyễn Duy Hiệp  
Phần 1  
Tin học căn bản  
Giới thiệu tổng quan về máy tính  
Phần 1. Tin học căn bản  
Các khái niệm cơ bản  
Lịch sử phát triển của máy tính  
Lịch sử phát triển của phần mềm  
Tổ chức của máy tính  
Biểu diễn dữ liệu trong máy tính  
Mạng máy tính  
Hệ điều hành  
Giải quyết vấn đề bằng máy tính  
1.1 Các khái niệm cơ bản