Bài giảng Giải tích 3 - Bài 9: Phương trình vi phân cấp 2

§9 Phương trình vi phân cấp II  
9.1. Đại cương  
Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội  
1
Phương trình vi phân cấp II  
2