Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp - Chương 6: Tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Phan Y Lan

TINH THẦN KHỞI NGHIỆP  
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  
TINH THẦN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  
TINH THẦN KHỞI NGHIỆP  
TINH THẦN KHỞI NGHIỆP  
Entrepreneurship is  
the pursuit of opportunity beyond resources controlled