Phân tích quan hệ giữa các ngành và thu nhập của lao động bằng spa